Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Alfa Fruit Sp. z o.o.

 

Dane osobowe
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zaistnienia możliwości realizacji umowy współpracy.

 

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych Osobowych.

 

Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Alfa Fruit Sp. z o.o.; Warzymice 43 72-005 Przecław

NIP: 8522305636. Kontakt do Administratora: biuro@alfafruit.pl.

 

Administrator Danych Osobowych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

Cel przetwarzania danych osobowych
Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Spółkę polegają na realizacji założeń umowy współpracy.

 

Podstawa przetwarzania danych
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych Osobowych.

 

Odbiorcy danych
Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:
– upoważnieni pracownicy Administratora.
– usługobiorcy i usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono umowy przetwarzań Danych Osobowych, w szczególne podmioty świadczące usługi IT, dostawcy usług hostingowych, firmy kurierskie

 

Spółka nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. działalności mieści się w zakresie działalności prowadzonej przez spółkę.

 

Transfer danych do państw trzecich (państw spoza EOG)
Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich

 

Okres przechowywania danych / Prawa
Państwa dane przechowywane będą do czasu upływu terminów wynikających z przepisów prawa w zakresie konieczności przechowywania dokumentacji księgowo – podatkowej lub innej (np. ubezpieczeniowej) oraz przedawnienia roszczeń, a w sytuacji, kiedy przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie Państwa zgody (np. w celach marketingowych) – do czasu jej wycofania.

 

Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, uzyskania kopii danych, sprostowania danych osobowych, usunięcia Pani/Pana danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy z Administratorem Danych Osobowych.

 

Przysługuje Państwu ponadto prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem – o ile przetwarzanie danych opiera się wyłącznie na Państwa zgodzie.

 

Kategoria przetwarzanych danych
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie – tj. dostępne na stronach www oraz rejestry urzędowe (KRS, CEDIG, REGON itp.); Ponadto:
• Imię i nazwisko osób wyznaczonych do kontaktu,
• e-mail służbowy
• służbowy nr telefonu
• dane niezbędne do wystawienia faktury

 

Zasady gromadzeń danych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących okolicznościach w oparciu o poniższe podstawy prawne:

• w celu podjęcia na Państwa żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy (w tym np. w celu oceny ryzyka niewykonania lub nienależytego wykonania przez Państwa umowy) oraz w celu realizacji zawartej z Państwem umowy – z uwagi na okoliczność, że przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do wykonania tej umowy (np. w związku z koniecznością przesyłania do Państwa korespondencji),
• w celu wypełnienia przez Spółkę obowiązków prawnych spoczywających na Spółce w związku z koniecznością przechowywania dokumentów przez okresy wynikające z przepisów prawa,
• w wewnętrznych celach administracyjnych Spółki, w tym w celach statystycznych jako realizacja prawnie uzasadnionych interesów Spółki,
• w sytuacji niewywiązywania się z umowy także w celach windykacyjnych – na podstawie przepisów ustawy Kodeks cywilny oraz w oparciu o prawnie uzasadniony interes Spółki, jakim jest dochodzenie roszczeń,
• w celu rozpatrywania Państwa potencjalnych reklamacji oraz dochodzenia lub obrony praw Spółki przed sądem – na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych, polegających odpowiednio na konieczności ustosunkowania się do zarzutów i w celu obrony przed potencjalnymi roszczeniami wobec Spółki lub na potrzeby wykorzystania danych w celu sformułowania przez Spółkę własnych roszczeń,
• w celu analitycznym oraz badania satysfakcji klientów – będących realizacją prawnie uzasadnionych interesów Spółki, jakimi są doskonalenie oferowanych przez Spółkę produktów i usług pod kątem zapotrzebowania klientów

 

Profilowanie
Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu